Lietuvos regionų partija nepritaria  Nacionaliniam miškų susitarimui

Nacionaliniu miškų susitarimu (toliau – NMS), kurio pasirašymą su miškininkais, gamtininkais, valstybės institucijų atstovais, mokslininkais, politikais, ekspertais, miško savininkais, verslo ir visuomenės atstovais organizuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, siūlomos Miškų, Saugomų teritorijų ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymų pataisos nėra visapusiškai suderintos ir neatspindi visų šio susitarimo dalyvių interesų apsaugos. Įstatymų projektų siūlomi pakeitimai stokoja  ekonominės (kaštų ir naudos) analizės, juose nėra aiškiai nurodyti nuostolių kompensavimo bei reikiamų išlaidų finansavimo šaltiniai. Taip pat stokojama siūlomų teisės aktų tarpusavio suderinamumo.

Šiuo dokumentu nėra susitarta dėl miško naudojimo balanso, ekonominės naudos ir biologinės įvairovės išsaugojimo kaip būtinųjų NMS proceso dalių, todėl realios šio susitarimo perspektyvos būti realiai įgyvendintam ir teikti pridėtinę vertę lieka abejotinos. Siūlomos įstatymų pataisos, manytina, didintų nuo visuomenės atribotų saugomų teritorijų plotus, skatintų kirtimų apimčių didinimą likusiuose nuo saugomų teritorijų plėtros ūkinės paskirties miškuose, todėl šiuo aspektu NMS privalo būti koreguojamas.

Dabartinė miškų politika nukreipta į aplinkosauginių funkcijų didinimą ekspansiniu būdu plečiant saugomų teritorijų plotus ūkinės paskirties miškų sąskaita, t. y., saugomų teritorijų plotų plėtros procese į ūkinės paskirties miškus labai apribojama arba išvis uždraudžiama ūkinė veikla – paprastų Lietuvos žmonių, miškų savininkų sąskaita. Manytina, kad saugomų teritorijų plėtra vykdoma  pažeidžiant privačios nuosavybės apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Ši plėtra organizuojama de facto nusavinant privatų mišką ar kitos paskirties žemę be savininko sutikimo ir abipusio susitarimo dėl kompensacijų.

Aplinkos ministerijos teikiamas NMS variantas yra daugiau politiniu atžvilgiu suderinta susitarimo versija, kurio neatsispindi visų suinteresuotų grupių išreikšti lūkesčiai ir poreikiai, yra palikta kertinių spragų, kurios jau artimiausioje ateityje sukels neigiamų pasekmių šalies ūkiui ir  ekonomikai. Šį susitarimą vertiname kaip galimą grėsmę Lietuvoje susiformavusiai darniai daugiafunkcinei miškininkystei bei šalies ekonomikai, keliant pavojų  ateities miškų ir miškų ūkio sektoriui ir jo pasirašymui nepritariame.